De graden

De graden in het Ju-Jitsu zijn als volgt ingedeeld:

Lagere graden

GraadKleurNaam
6e KyuWitRokkyu
5e KyuGeelGokyu
4e KyuOranjeShikyu
3e KyuGroenSankyu
2e KyuBlauwNikyu
1e KyuBruinIkkyu

Hogere graden

GraadKleurNaam
1e DanZwartShodan
2e DanZwartNidan
3e DanZwartSandan
4e DanZwartYodan
5e DanZwartGodan
6e DanZwartRokudan
7e DanZwartShichidan
8e DanZwartHachidan
9e DanZwartKudan
10e DanZwartJudan